Standard Ocupational pentru Astrologie
 
 

Standard Ocupational pentru Astrologie


 
STANDARD OCUPAŢIONAL
Ocupaţia : ASTROLOG   
Domeniul : Alte activitati de servicii n.c.a.
Cod COR:  514902
Cod CAEN:  9609  
     
2007
Iniţiator de proiect :
S.C. ASTROLOG S.R.L (Alexandru NICOLICI)
  
Echipa de redactare a standardului ocupaţional:
Ramona Venturini-astrolog-Geea Life
Şandor Delia- responsabil resurse umane-astrolog- SC  Astrolog SRL
Alexandru Nicolici - astrolog la  SC  Astrolog SRL
     
Echipa de validare / Referenţi de specialitate:
Dana Mîndru – Acvaria SRL
Bobeică Constantin – Astroinfo SRL
Dan Gordin – Societatea Română de Astrologie şi Ezoterism (SRAE)
 
Descrierea ocupaţiei
Ocupaţia de Astrolog presupune desfăşurarea unei activităţi în care relaţionarea cu oamenii este primordială şi fundamentală, acest lucru presupunând într-o măsură foarte mare abilităţi de comunicare în relaţia cu persoanele care solicită o consultanţă astrologică, cât şi activităţi legate de practicarea şi promovarea astrologiei şi ştiinţelor ezoterice. Scopul activităţii astrologilor nu este tentativa de a schimba destinul oamenilor ci mai degrabă de a-l împlini prin intermediul unui nivel de conştienta amplificat. 
Astrologii îşi pot desfăşura activitatea în cadrul cabinetelor de consultanţă, în mass-media, în compartimentele de selecţie şi recrutare personal, în cabinete de orientare profesională, în centre de formare profesională şi în unităţi de învăţământ. 
Astrologii calculează şi interpretează astrograma asigurând trecerea de la informaţia  generală la cea cu caracter particularizat, modulată pe individualitatea şi unicitatea fiecărui individ. Prin urmare nu există două astrograme identice. 
Astrologii trebuie să acorde o importanţă deosebită faptului că orice persoană are dreptul să-i fie apreciată în mod obiectiv valoarea de fiinţă umană şi să i se respecte liberul arbitru (capacitatea de a decide asupra propriei vieţi). 
În practicarea acestei ocupaţii, astrologii trebuie să manifeste maximă responsabilitate pentru informaţiile furnizate şi să dovedească un grad înalt de integritate morală şi profesională în relaţiile cu solicitanţii.
 
Principalele activităţi desfăşurate de Astrolog sunt:
Categorii de competenţă
Nr.
crt.
 Titlul unităţii
FUNDAMENTALE
1
Comunicare interactivă
2
Utilizarea calculatorului
SPECIFICE OCUPAŢIEI
3
Procesarea datelor
4
Întocmirea astrogramelor
5
Realizarea horoscopului individual
6
Consilierea privind modelarea comportamentală
SPECIFICE OPTIONALE
7
Întocmirea horoscoapelor pentru persoane juridice
8
Alcătuirea horoscoapelor generale
9
Realizarea prognozelor generale
    
UNITATEA 1
Comunicare interactivă
 
Descriere
Unitatea cuprinde, cunoştinţele şi deprinderile necesare Astrologului pentru preluare, transmitere şi analizarea informaţiilor în relaţia cu solicitantul sau alţi astrologi.
 
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Culege informaţii
 
1.1.Informaţiile culese sunt relevante pentru scopul propus.
1.2. Sursele de informare sunt identificate şi utilizate corect.
1.3. Culegerea de informaţii se realizează riguros, cu meticulozitate din surse sigure.
1.4. Informaţiile suplimentare sunt obţinute prin adresarea de întrebări pertinente în vederea clarificării tuturor aspectelor necesare.
1.5. Informaţiile culese sunt clare, relevante şi necesare.
2. Analizează informaţiile
3.1. Analizarea informaţiilor se face prin metode specifice.
3.2. Informaţiile sunt analizate şi selectate cu discernământ pentru asigurarea acurateţei şi relevanţei acestora.
3.3. Coordonatele specifice activităţii sunt stabilite prin analizarea corectă a informaţiilor .
3. Prezintă informaţiile
4.1. Informaţiile sunt prezentate operativ în acord cu nivelul de înţelegere al interlocutorului într-un limbaj accesibil, clar şi concis.
4.2. Metoda de comunicare este adecvată scopului şi importanţei informaţiei
4.3. Prezentarea informaţiilor se face în concordanţă cu conţinutul şi importanţa acestora.
 
Gama de variabile
 
Surse de informare:
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Alege programele adecvate
1.1 Furnizorii de softuri specifice sunt identificaţi printr-o analiză minuţioasă.
1.2. Programele sunt alese funcţie de performanţele şi facilităţile pe care le poate oferi.
1.3. Alegerea programelor se face cu profesionalism pentru a răspunde tuturor cerinţelor.
2. Introduce date
2.1. Introducerea datelor se va face în timp util, cu profesionalism.
2.2. Datele sunt introduse cu acurateţe, în conformitate cu scopul propus.
2.3. Datele sunt introduse corect, în corelaţie cu cerinţele aplicaţiei software.
2.4. Datele sunt organizate în mod logic, pentru o uşoară accesare.
3. Prelucrează informaţii
3.1 Informaţiile introduse sunt verificate cu atenţie pentru asigurarea corectitudinii
3.2 Datele sunt prelucrate şi structurate cu obiectivitate pe capitole specifice.
3.3. Informaţiile sunt prelucrate operativ, pe etape de realizare , funcţie de cerinţe.
3.4. Informaţiile sunt salvate şi păstrate cu respectarea condiţiilor de securitate şi confidenţialitate.
4. Tipăreşte documente specifice
4.1. Documentele specifice sunt tipărite în conformitate cu scopul urmărit.
4.2. Documentele sunt tipărite în funcţie de necesităţi.
4.3. Documentele specifice sunt tipărite în formatul adecvat solicitării.
5.Dezvoltă baze de date
5.1. Bazele de date se realizează prin salvarea si arhivarea fiselor astrologice.
5.2. Arhivarea datelor se realizează ţinând cont de cerinţe.
5.3. Arhivarea datelor se realizează pe tipuri de  astrograme, ordonate  alfabetic.
5.4. Bazele de date sunt relevante pentru obţinerea unor concluzii pe tipuri de probleme identificate.
Gama de variabile
Descriere
Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a structura, verifica şi introduce datele utilizate la întocmirea astrogramei.
 
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Structurează datele/informaţiile
1.1. Informaţiile/datele culese sunt structurate în funcţie de tipul solicitării, a instrumentului de calcul utilizat conform criteriilor de structurare.
1.2. Structurarea datelor se face cu profesionalism în funcţie de tipul analizei astrologice.
1.3. Pentru a asigura relevanţa analizei astrologice. structurarea datelor se face prin metodele specifice
1.4. Structurarea informaţiilor se face pe domenii de interes pentru a facilita analiza astrologică.
2. Verifică datele
2.1. Verificarea se face cu atenţie şi responsabilitate ţinând cont de scopul propus.
2.2. Verificarea se face discret, sau prin intermediar.
2.3. Datele sunt verificate prin analiza comparată a evenimentelor semnificative
3. Introduce datele în calculator
3.1. Datele sunt introduse în conformitate cu specificul programului utilizat.
3.2. Datele sunt introduse cu atenţie şi acurateţe.
3.3. Corecţiile necesare sunt efectuate ori de câte ori este nevoie.
 
Gama de variabile 
Criterii de structurare: poziţia planetelor în case sau zodii, aspectele planetare, unghiurile  dintre planete.
 
Domenii de interes : intelectual, erotic, fizic, profesional, financiar, karmic.
Tipuri de analiză astrologică: natală, karmică, previzională, relaţională, financiară, medicală, specifică pentru un anumit eveniment din viaţa persoanei
Instrument de calcul: Soft specific; manual (cu instrumente specifice de geometrie)

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţele necesare se referă la .
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Identifică metodei de calcul
1.1 Identificarea metodei de calcul se face funcţie de instrumentele de calcul disponibile.
1.2. Metoda de calcul este identificată conform metodologiei specifice, astfel încât să asigure o analiză completă corespunzătoare solicitării.
1.3. Metoda de calcul selectată asigură corectitudinea şi precizia necesară întocmirii oricărui tip de astrogramă.
2. Realizează calculele
2.1. Elementele de bază necesare realizării calculelor sunt pregătite cu atenţie ,conform tipului de analiză.
2.2. Calculele sunt efectuate cu respectarea etapelor de realizare specifice.
2.3. Realizarea calculelor se face corect, cu precizie, în conformitate cu procedura specifică.
3. Întocmeşte reprezentarea grafică
3.1. Instrumentele necesare pentru întocmirea reprezentării grafice. sunt corect identificate.
3.2. Etapele de întocmire a reprezentării grafice sunt respectate cu stricteţe.
3.3. Reprezentarea grafică este realizată la o scară corespunzătoare, clar, pentru a fi uşor de interpretat.
4. Verifică astrograma
4.1. Corectitudinea întocmirii astrogramei este verificată cu ajutorul parametrilor tehnici.
4.2. Eventualele neconcordanţe între elementele specifice şi evenimentele analizate sunt prompt sesizate.
4.3. Inadvertenţele sesizate sunt corectate cu promptitudine.
 
Gama de variabile
Metode de calcul: utilizând softul specific; manuală (cu instrumente specifice de geometrie)
Elementele de bază necesare calculării astrogramei: ecuaţia astrologică, zodiile, planetele, casele, aspectele dintre planete, interaspectele şi interpoziţiile sinastriei, tranzitele planetare. 
Parametrii tehnici: poziţia Soarelui, cuspidele
Tipuri de Astrograme: pentru horoscoape individuale, relaţionale, generale, pentru persoane juridice etc.

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Defineşte ecuaţia astrologică
 
1.1. Ecuaţia astrologică este definită prin stabilirea anului conform zodiacului chinezesc.
1.2. Identificarea semnului nativ se realizează  prin analizarea zodiacului europeano-chaldeean.
1.3. Definirea ecuaţiei astrologice se realizează prin stabilirea decadei naşterii consultând zodiacul druidic.
1.4. Determinarea ascendentului se face cu minuţiozitate, în funcţie de ora şi locul naşterii.
2. Realizează interpretarea
2.1. Interpretarea elementelor specifice ale ecuaţiei astrologice se realizează cu profesionalism funcţie de tipul horoscopului.
2.2. Caracteristicile planetelor în case, zodii şi aspecte dintre planete sunt interpretate detaliat, clar corespunzător cu solicitările.
2.3. Semnificaţiile tranzitelor sunt prezentate cu obiectivitate.
2.4. Interpretarea cuspidelor se realizează cu precizie pentru clarificarea unor elemente punctuale.
2.5. Elementele de sinastrie se interpretează cu responsabilitate şi imparţialitate.
3. Sintetizează interpretarea
3.1. Interpretarea realizată este sintetizată pe domenii de interes.
3.2. Legătura cauză-efect este sintetizată în mod clar, urmărind scopul propus.
3.3. Aspectele importante din interpretare sunt selectate meticulos pentru efectuarea recomandărilor.
4. Recomandă soluţii
 
4.1. Soluţiile recomandate sunt clare, concise  în conformitate cu solicitările subiectului.
4.2. Recomandările se fac în mod constructiv, pe un ton optimist.
4.3. Soluţiile recomandate clarifică şi corespund nevoilor solicitantului.
Gama de variabile
Elemente de interpretare : ecuaţia astrologică, planete în zodii şi case, aspectele planetare, cuspidele caselor, elemente karmice, tranzitele şi sinastria.
Tipuri de horoscoape : natal, karmic, relaţional, medical, previzional, financiar, specific.
Domenii de interes : intelectual, erotic, fizic, profesional, financiar, karmic.

Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la :
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Analizează aspectele planetare disonante
 
1.1. Aspectele planetare disonante se detaliază prin plasarea în timp şi spaţiu a defectelor şi inabilităţilor.
1.2. Aspectele planetare disonante sunt analizate obiectiv având în vedere influenţa negativă asupra comportamentului subiectului.
1.3. În funcţie de solicitările persoanei aspectele planetare disonante sunt detaliate   clar, în limbaj accesibil.
2. Evaluează influenţa aspectelor disonante
2.1. Influenţa aspectelor planetare disonante este evaluată în funcţie de posibilele efecte generate.
2.2. Efectele influenţelor generate de aspectele planetare disonante sunt evaluate având în vedere disponibilitatea de modelare comportamentală a subiectului.
2.3. Influenţa aspectelor planetare disonante este evaluată din perspectiva manifestării conjuncturale sau permanente.
3. Recomandă direcţii de modelare comportamentală
3.1. Direcţiile de modelare comportamentală sunt recomandate ţinând cont de factorii de realizare a acestora.
3.2. Recomandarea este clară şi uşor de înţeles.
3.3. Direcţia de modelare este corect încadrată în ritmurile şi ciclurile naturale.
 
Gama de variabile
Aspecte planetare disonante : opoziţia între planete şi careurile format de planete, care generează efecte neplăcute.
 
Direcţiile de modelare comportamentală:
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Identifică tipul horoscopului
1.1. Tipul horoscopului este identificat în concordanţă cu nevoile solicitantului
1.2. Gradul de precizie al horoscopului este stabilit în funcţie de scopul urmărit
1.3. Informaţiile necesare sunt identificate pentru tipul de horoscop determinat.
2. Întocmeşte astrogramele generale
2.1. Astrogramele generale sunt întocmite în funcţie de zona geografică analizată.
2.2. Întocmirea astrogramelor generale se face pe o perioadă de timp predeterminată.
2.3. Astrogramele sunt Întocmite în funcţie de gradul de precizie solicitat.
2.4. Astrogramele generale sunt întocmite cu responsabilitate şi obiectivitate.
3. Analizează astrogramele generale
 
3.1. Astrogramele generale sunt analizate cu minuţiozitate şi responsabilitate.
3.2 Analiza astrogramele generale se face cu obiectivitate şi profesionalism.
3.3. Analiza astrogramelor se face cu precizie şi acurateţe în conformitate cu cerinţele.
4. Recomandă soluţii privind aspectele sensibile identificate
4.1 Recomandarea soluţiilor se face cu diplomaţie.
4.2. Formulează recomandări logice, concise şi la obiect privind legătura cauză - efect.
4.3. Soluţiile recomandate sunt realizabile şi conforme cu disponibilităţile beneficiarului.
 
Gama de variabile
Tipuri de horoscoape generale: zilnice, lunare, săptămânale, anuale
Legătura cauză-efect : influenţele generate de poziţia planetelor în zodii şi case, de mişcarea planetelor şi de aspectele dintre ele.
 
Ghid pentru evaluare
La evaluare se urmăreşte :
Elemente de competenţă
Criterii de realizare
1. Stabileşte tipul horoscopului
1.1. Tipul horoscopului se stabileşte în funcţie de solicitări
1.2. Informaţiile necesare pentru tipul de horoscop determinat sunt stabilite cu exactitate.
1.3. Gradul de precizie şi tipul de astrograme necesare este stabilit cu obiectivitate şi profesionalism în conformitate cu solicitările clientului.
2. Interpretează horoscopul
3.1. Interpretarea horoscopului se face cu profesionalism, în conformitate cu domeniile de interes stabilite de solicitant
3.2. Interpretarea este clară, relevantă şi adaptată dorinţelor solicitantului.
3.3. Aspectele importante din interpretare sunt selectate meticulos cu imparţialitate.
3. Structurează concluziile
 
3.1. Structurarea concluziilor se face cu obiectivitate pe domenii de interes.
3.2. Concluziile privind eficientizarea şi optimizarea activităţii sunt structurate corect,  clar şi concis.
3.3. Concluziile sunt structurate în mod clar, reflectând legătura cauză-efect.
3.4. Structurarea concluziilor se face cu minuţiozitate şi rigoare, respectând nevoile clientului.
Gama de variabile
 
Tipuri de horoscoape pentru persoane juridice: natale, previzionale, specifice,
Ghid pentru evaluare

Cunoştinţele necesare se referă la:
Elemente de competenţă    
Criterii de realizare
1.Stabileşte tipul prognozei
1.1. Tipul prognozei este stabilit cu obiectivitate, în conformitate cu cerinţele solicitantului.
1.2. Instrumentele necesare realizării prognozei sunt identificate cu precizie în funcţie de solicitări.
1.3. Stabilirea elementelor generatoare ale unui eveniment prognozat se face cu responsabilitate şi profesionalism.
2. Determină parametrii specifici
 
2.1. Informaţiile necesare alcătuirii prognozei sunt determinate cu precizie.
2.2. Veridicitatea parametrilor specifici este în mod riguros verificată.
2.3. Corecţiile necesare pentru întocmirea corectă a astrogramelor sunt stabilite cu precizie
2.4. Parametrii specifici pentru alcătuirea astrogramele necesare .sunt determinate cu exactitate
3. Realizează prognozele
 
3.1. Prognozele pe baza astrogramelor sunt determinate şi realizate cu profesionalism
3.2. Prognozele se realizează ţinând cont de influenţele astrale pe o perioadă de timp determinată.
3.3. Prognozele sunt interpretate obiectiv şi imparţial, prin stabilirea şi detalierea legăturii cauză-efect.
3.4. Prezentarea prognozelor se face în mod logic, clar şi concis.
Gama de variabile
 
Tipuri de prognoze : meteo, specifice fenomenelor naturale majore.
 
Ghid pentru evaluare
Cunoştinţele necesare se referă la:
La evaluare se urmăreşte :
Aprobat în şedinţa de Consiliu a C.N.F.P.A. (actual A.N.C.) din data de 13.12.2007
 
 
Contactati-ne pentru lamuriri suplimentare despre SO pentru Astrologie